en hu de pl
  • Návrh a servis
    hydrauliky hydrauliky
    pneumatiky pneumatiky
    mazania mazania
    Návrh a servis

Ochrana osobných údajov

1. Dotknutá osoba – kupujúci; prevádzkovateľ – prevádzkovateľ internetového obchodu
2. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len Zákon o ochrane osobných údajov).
3. Prevádzkovateľ stránky zodpovedná za spracúvania osobných údajov podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR)
4. Zoznam osobných údajov: V prípade, že je dotknutou osobou fyzická osoba, poskytne prevádzkovateľovi svoje meno, priezvisko, titul,  adresu doručenia vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu. V prípade, že je dotknutou osobou právnická osoba, poskytne predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla, resp. adresu doručenia vrátane PSČ, IČO, DIČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu. Teda údaje, ktoré sú potrebné, aby bolo možné splniť povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy.
5. Účely spracúvania osobných údajov: vystavenie daňového dokladu, kontaktovanie zákazníka ohľadom objednávky, plnenie zmluvy. Osobné údaje sa nesmú ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi.
6. Príjemcovia: príjemcom osobných údajov je len pracovník zodpovedný za správu e-shopu a prepravné spoločnosti za účelom doručenia zásielky na dohodnutú adresu.
7. Právny základ spracúvania osobných údajov: a) Spracúvanie osobných údajov (meno, priezvisko, titul, obchodné meno, IČO, DIČ, ulica a číslo, PSČ, mesto) je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Predovšetkým podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.  b) Spracúvanie osobných údajov (email, telefónny kontakt) je nevyhnutné na plnenie zmluvy.
8. Doba uchovávania osobných údajov: Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje kupujúce len po dobu nevyhnutnú na splnenie svojich povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Osobné údaje kupujúceho sú archivované výlučne pre účel ďalších objednávok a nie sú nijako inak ďalej spracovávané.
9. Dotknutá osoba dáva súhlasom s obchodnými podmienkami zároveň svoj výslovný a bezvýhradný súhlas, aby prevádzkovateľ spracúval jej osobné údaje na vyššie uvedené účely, počas vyššie uvedenej doby a vo vyššie uvedenom rozsahu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje. Práva dotknutej osoby upravuje kapitola 3 GDPR. Ide napr. o právo podať sťažnosť dozornému orgánu, o práva namietať proti spracúvaniu, právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, právo na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť údajov.
10. Na marketingové účely predávajúci spracúva osobné údaje kupujúce len so súhlasom dotknutej osoby. Súhlas na spracovanie osobných údajov na marketingové účely dáva kupujúci pri registrácii, alebo pri nákupe na stránke www.vthadiceplast.sk
11. Kupujúci môže po prihlásení do svojho účtu na stránke www.vthadiceplast.sk kedykoľvek meniť, či aktualizovať svoje údaje, alebo požiadať o vymazanie z databázy e-mailom na objednavky@vthadiceplast.sk
12. Predávajúci sa zaväzuje neposkytovať žiadne osobné údaje kupujúceho tretím stranám a používať ich len na účely spojené s doručením zásielky tovaru.